TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) İLE PROGRAM ÇIKTILARININ İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Tarih Lisans Programı Çıktıları (PÇ):
PÇ-1: Genel dünya tarihindeki dönemleri ve akımları bilirler; ayrıca çeşitli tarihsel bağlamlara ait belirleyici olgular, fikirler, toplumlar, kurumlar, kültürler, yapılar ve süreçler hakkında da bilgi sahibidirler
PÇ-2: Mevcut bilimsel literatür, tarih yazımı ve tarihsel metodoloji hakkında bilgi sahibidirler ve bunlara eleştirel bakabilme becerisine sahiptirler
PÇ-3: Disiplinlerarası yaklaşımlardan haberdardırlar
PÇ-4: Araştırma soruları üretebilir, birinci ve/veya ikinci el kaynaklara ulaşabilir, bunları analiz edebilir ve kaynakları değerlendirip yorumlayarak geçerli argümanlar oluşturabilirler
PÇ-5: Yeterli düzeyde İngilizce yabancı dil bilgisi geliştirmişlerdir ve bunun yanı sıra basılı veya el yazısı Osmanlıca metinleri okuyabilirler
PÇ-6: Yaptıkları araştırmayı gerek sözlü, gerekse yazılı biçimde sunup paylaşabilirler
PÇ-7: Bireysel veya bir grubun parçası olarak çalışabilirler
PÇ-8: Akademik ahlaka sahiptirler
PÇ-9: Günümüz meselelerine dair farkındalık geliştirmişlerdir ve dayanakları olan fikirler üretebilecek bilgi ve beceriye sahiptirler

 

TYYÇ Beşeri Bilimler Temel Alanı Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı)

6. Düzey (LİSANS Eğitimi)

Tarih Lisans Programı

Program Çıktıları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BİLGİ - Kuramsal-Olgusal

1-Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

 

 

BECERİLER -  Bilişsel –Uygulamalı

1-Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

 

 

 

 

 

 

2-Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

 

 

 

 

 

 

2-Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.

 

 

 

 

 

 

3-Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -  Öğrenme Yetkinliği

1-Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

 

 

 

 

 

2-Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -  İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.

 

 

 

 

 

 

 

2-Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.

 

 

 

 

 

 

 

3-Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.

 

 

 

 

 

 

 

4-Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde).

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -   Alana Özgü Yetkinlik

1-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.

 

 

 

 

 

 

2-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.

 

 

 

 

 

 

 

4-Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Son Güncelleme:
20/09/2022 - 08:38