TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) İLE PROGRAM ÇIKTILARININ İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Psikoloji Lisans Programı Çıktıları (PÇ):
PÇ-1: Psikolojinin temel kuram ve yaklaşımlarına yönelik sağlam altyapıya sahip olması
PÇ-2: Edindiği kuramsal bilgi ışığında, yeni bilgilere ulaşabilme ve yorumlama becerisine sahip olması
PÇ-3: Alan ile ilgili yerli ve yabancı yayınları ve gelişmeleri izleme becerisine sahip olması
PÇ-4: Psikolojinin farklı alanlarına yönelik uygulamalar ile ilgili bilgiye ve uzmanlık gerektirmeyen temel becerilere sahip olması
PÇ-5: Sahip olduğu beceriler ile yetinmeyip, hizmet içi eğitimler ve konferanslar aracılığı ile kendini mesleki açıdan yenileme gereksiniminin farkında olması
PÇ-6: Ölçme-değerlendirme, yöntem ve istatistik bilgileri temelinde araştırma yapabilmesi, yani araştırma hipotezi kurma, araştırma deseni tasarlama, veri toplama, veri analiz etme ve raporlama becerilerine sahip olması
PÇ-7: Araştırma ve uygulamaları etik değerler rehberliğinde yapabilmesi
PÇ-8: Gerek Türkçe gerekse İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurabilmesi
PÇ-9: Disiplin içi ve disiplinler arası projelerde çalışma yürütebilmesi
PÇ-10: Psikoloji ile ilgili yazını ve popüler medyaya yansıyan bilgileri takip ederken eleştirel düşünebilmesi
PÇ-11: Problemlere kültüre özgü ve pratik çözümler üretebilmesi
PÇ-12: Mesleki araştırma ve uygulamalarda toplumsal, çevresel ve ekonomik faktörlerin farkında olması
PÇ-13: Mesleki konularda -gerek akademik gerekse alan çalışmalarında- öncülük ve önderlik yapabilmesi
PÇ-14: Bireysel ve takım çalışması becerilerine sahip olması

 

 

TYYÇ Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı)

6. Düzey (LİSANS Eğitimi)

 

 

Psikoloji Lisans Programı

Program Çıktıları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

BİLGİ - Kuramsal-Olgusal

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir

 

 

 

 

 

 

 

 

6-İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER -  Bilişsel -Uygulamalı

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -  Öğrenme Yetkinliği

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Neyi nasıl öğreneceğini bilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -  İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.

 

 

 

 

 

4-Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -   Alana Özgü Yetkinlik

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Son Güncelleme:
20/09/2022 - 10:42