TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) İLE PROGRAM ÇIKTILARININ İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Kimya Lisans Programı Çıktıları (PÇ):
PÇ-1: Bir amaç doğrultusunda belirlenen bir problemin çözümünü deneysel basamaklar ile tasarlayabilme, deneyleri yapma, standart ve modern deney aletlerini kullanabilme, verileri çözümleme, sonuçları yorumlama becerisi
PÇ-2: Kimya uygulamaları için gerekli çağdaş yöntemleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme
PÇ-3: Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
PÇ-4: Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve analitik düşünebilme becerisi
PÇ-5: Matematik, fizik, biyoloji bilgilerini kimya problemlerinin çözümünde kullanabilme
PÇ-6: Hayat boyu öğrenmenin önemini kavrayarak, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme
PÇ-7: Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yeteneklerine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
PÇ-8: Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
PÇ-9: Uluslararası kimya alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı bir dil kullanabilme
PÇ-10: Ulusal ve uluslararası kimya alanındaki gelişmeleri izleyebilme
PÇ-11: Laboratuvar çalışmalarını insan, çevre ve doğaya zarar vermeden, güvenli bir şekilde yapabilme ve bu çalışmalar sırasında zararlı kimyasalları ve atıkları azaltacak şekilde önlemler alabilme
PÇ-12: Kimya lisans eğitiminin, Kimya Mühendisliği eğitimi ve iş alanları arasındaki farkları hem öğrenciye, hem topluma hem de sanayi kuruluşlarına anlatabilme

 

 

TYYÇ Doğa Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (LİSANS Eğitimi)

Kimya Bölümü Lisans Programı

Program Çıktıları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

BİLGİ - Kuramsal-Olgusal

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER- Bilişsel, Uygulamalı

 

1- Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -  Öğrenme Yetkinliği

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -  İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -   Alana Özgü Yetkinlik

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Son Güncelleme:
20/09/2022 - 10:38