TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) İLE PROGRAM ÇIKTILARININ İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Ortaöğretim Fizik Öğretmenliği Lisans Programı Çıktıları (PÇ):
PÇ-1: Temel fizik kavramlarını, modellerini, kanun ve kuramlarını açıklar
PÇ-2: Temel fizik kavramlarını günlük yaşamla ilişkilendirir
PÇ-3: Fizik biliminde, bilgi oluşturma süreçlerine ilişkin becerileri uygulayarak gösterir
PÇ-4: Öğretme ve öğrenmeye ilişkin farklı yaklaşım, kuram ve modelleri açıklar
PÇ-5: Fizik öğretiminde eğitim teknolojilerini kullanır
PÇ-6: Türk eğitim sistemini ve tarihsel gelişimini yorumlar
PÇ-7: Türkçe ve İngilizce'yi fizik öğretiminde etkili iletişim kurabilecek şekilde kullanır
PÇ-8: Ulusal ve bazı uluslararası fizik öğretim programlarını karşılaştırır
PÇ-9: Fizik öğretimine yönelik farklı öğretim yaklaşımları, yöntemleri ve tekniklerini sınıf içerisinde uygular
PÇ-10: Fizik öğretiminde kullanılabilecek farklı amaçlı ölçme araçları geliştirir
PÇ-11: Fizik öğretiminde kullanılabilecek öğretim materyalleri geliştirir
PÇ-12: Fizik eğitiminde yaygın kullanılan öğretim ve ölçme-değerlendirme araçlarını karşılaştırır
PÇ-13: Fizik eğitimiyle ilişkili ulusal ve uluslararası gelişmeleri tartışır
PÇ-14: Fizik eğitiminde öğretim programı, materyal, öğrenci veya yöntem kaynaklı problemleri tespit eder ve çözümler üretir
PÇ-15: Fizik, fizik öğrenimi ve öğretimine karşı olumlu tutum sergiler

 

 

TYYÇ Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı)

6. Düzey (LİSANS Eğitimi)

 

Ortaöğretim Fizik Öğretmenliği Lisans Programı

Program Çıktıları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

BİLGİ - Kuramsal-Olgusal

1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER -  Bilişsel –Uygulamalı

1-Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -  Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -  İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve bu gelişmeleri izler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -   Alana Özgü Yetkinlik

1-Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Son Güncelleme:
20/09/2022 - 08:59