TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) İLE PROGRAM ÇIKTILARININ İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı Çıktıları (PÇ):
PÇ-1: Bilişim teknolojilerinin kullanımı için gerekli bilgi ve beceriye sahiptir
PÇ-2: Bilişim teknolojilerini kullanarak bilgiye erişmek, bilgiyi analiz ve sentez edip değerlendirerek, yeni durumlara göre adapte ederek kullanır
PÇ-3: Öğrenme teorilerine dayanan strateji ve teknikleri, öğretim sorunlarının çözümüne yönelik sistemik ve sistematik bir şekilde uygular
PÇ-4: Öğretim tasarımı sürecinde analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirmesine dair bilgi ve beceriye sahiptir
PÇ-5: Bilgisayar eğitiminde kullanılan öğrenme-öğretim yöntem ve teknikleri uygular
PÇ-6: Bilgisayar donanımı, işletim sistemleri, bilgisayar ağları ve programlama dilleri konularında bilgi, beceri ve yetkinlik sahibidir
PÇ-7: Bilişim teknolojileri eğitiminde kullanılan ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerini belirleyebilir
PÇ-8: Öğretim teknolojisi alanında disiplin içi ve disiplinler arası araştırmalar yapma bilgi ve becerisine sahiptir ve sonuçlarını sunabilir
PÇ-9: Proje yönetim süreçlerini kavrar ve elektronik ortamda proje yürütebilir ve sunabilir
PÇ-10: Eleştirel düşünce ve problem çözme becerisine sahiptir
PÇ-11: Toplumsal iletişim ve kültürel paylaşım becerilerine sahiptir
PÇ-12: Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etik ve yasal bilgi, beceri ve tutumlara sahiptir ve öğrenme ortamında uygular

 

TYYÇ Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı)

6. Düzey (LİSANS Eğitimi)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı

Program Çıktıları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

BİLGİ - Kuramsal-Olgusal

1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER -  Bilişsel -Uygulamalı

1-Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.

 

 

3-Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

 

 

4-Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.

 

 

2-Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.

 

 

 

 

3-Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

 

 

YETKİNLİKLER -  Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

 

 

2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

 

 

3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

 

 

4-Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.

 

 

YETKİNLİKLER -  İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve bu gelişmeleri izler.

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.

 

 

 

 

 

 

 

4-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

 

 

 

 

 

 

 

6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

7-Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -   Alana Özgü Yetkinlik

1-Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Son Güncelleme:
19/09/2022 - 13:56