ODTÜ Eğitim


Aktüerya Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) İLE PROGRAM ÇIKTILARININ İLİŞKİLENDİRİLMESİ

ODTÜ Aktüerya Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Aktüerya Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı Çıktıları (PÇ):                                                        
PÇ-1: İstatistik, iktisadi ve idari bilimleri ile Aktüerya Bilimlerinin uygulamalarının bağlantısını kurabilmektedirler.

PÇ-2:  Aktüerlik sınavlarında başarılı olabilecek ölçüde bilgi birikimine sahiptirler.

PÇ-3: Grup çalışmalarında liderlik yapabilir, çözüm yaklaşımları geliştirebilir ve sorumluluk alabilirler.

PÇ-4: Mevcut bilimsel literatür ve metodoloji hakkında bilgi sahibidirler ve bunlara eleştirel bakabilme becerisine sahiptirler.

PÇ-5: Yeterli düzeyde İngilizce yabancı dil bilgisi geliştirmişlerdir.

PÇ-6: Yaptıkları araştırmayı gerek sözlü, gerekse yazılı biçimde sunup paylaşabilirler.

PÇ-7: Disiplin içi ve disiplinlerarası çalışmalarda grubun bir parçası olarak çalışabilirler.

PÇ-8: Akademik ahlaka sahiptirler ve bunu tüm çalışmalarında sergilerler.

PÇ-9: Alanı ile ilgili  teknolojiyi takip edebilme ve ilgili algoritmaları anlayabilme becerisine sahiptirler.

PÇ-10: Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konuları bağımsız olarak çalışabilirler.                                                        

 

TYYÇ Yaşam Bilimleri, Doğa Bilimleri, Matematik ve İstatistik Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)

 7. Düzey ( YÜKSEK LİSANS Eğitimi)

ODTÜ Aktüerya Bilimleri Yüksek Lisans Programı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BİLGİ - Kuramsal-Olgusal

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.

 

 

 

 

 

 

2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.

 

 

 

 

 

 

BECERİLER -  Bilişsel –Uygulamalı

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -  Öğrenme Yetkinliği

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -  İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

 

 

 

 

 

 

2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -   Alana Özgü Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve uyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri özeterek denetler ve bu değerleri öğretir.

 

 

 

 

 

 

 

2-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı)

 7. Düzey ( YÜKSEK LİSANS Eğitimi)

ODTÜ Aktüerya Bilimleri Yüksek Lisans Programı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BİLGİ - Kuramsal-Olgusal

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar.

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER -  Bilişsel –Uygulamalı

1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

2-Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -  Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -  İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER -   Alana Özgü Yetkinlik

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.