ODTÜ Eğitim


Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Çıktıları

Eğitim Programları ve Öğretim yüksek lisans programı öğrencilerinin mezun olduklarında aşağıdaki bilgi, beceri ve davranışları edinmiş olmaları amaçlanmaktadır:

 1. Eğitim programının temellerine ilişkin bilimsel bilgileri kavrar ve yorumlarlar.
 2. Program geliştirme ve değerlendirme kuram, model ve yaklaşımlarını kavrar ve yorumlarlar.
 3. Öğrenme ve öğretim süreçleri ile ilgili temel bilgileri kavrar, yorumlar ve bu süreçleri  tasarlarlar.
 4. Gelişen bilişim ve iletişim teknolojilerini eğitim program tasarımı, öğretim ve öğrenme ortamlarında etkili bir şekilde kullanırlar.
 5. Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak özgün araştırmalar yapar ve sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak paylaşırlar.
 6. Eğitim programları ve öğretim alanındaki sorunları ve uygulamaları disiplinler arası bir yaklaşımla değerlendirir ve çözüm önerileri ortaya koyarlar.
 7. Eğitim programları ve öğretim ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır ve liderlik yaparlar.
 8. Alan ile ilgili ulusal ve uluslararası güncel ve bilimsel gelişmeleri takip eder ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirirler.
 9. Eğitim sistemlerine ilişkin güncel/toplumsal/evrensel konu ve sorunlar hakkında farkındalık geliştirirler.
 10. Eğitim programları ve öğretim alanında edindikleri kuramsal bilgi ve becerileri uygulamaya geçirirler.
 11. Eğitim programları ve öğretim çalışmalarını yaşamboyu öğrenme çerçevesinde sürdürürler.
 12. Eğitim programları ve öğretim ile ölçme ve değerlendirme süreçleri arasında ilişki kurar ve bu çerçevede bütüncül bir bakış açısı geliştirir.
 13. Çalışmalarını etik ilkeleri göz önünde bulundurarak tasarlar ve yürütürler.